Експертиза слідів зубів

Експертиза слідів зубів

При розслідуванні різноманітних злочинів (вбивств, зґвалту­вань, заподіяння тілесних ушкоджень, крадіжок, грабежів, розбо­їв) як речові докази іноді виступають сліди зубів. Вони виявляю­ться на тілі людини (потерпілого, злочинця), на різних предметах: недопалках, пломбах, пляшкових ковпачках, харчових продук­тах. В останньому випадку треба вживати заходів до їх збережен­ня і до негайної фіксації за допомогою фотографування та виго­товлення зліпків.

Найбільш рельєфні сліди зубів залишаються на харчових про­дуктах з пластичними властивостями, наприклад на шоколаді, маслі, сирі тощо. Сліди укусу на фруктах і овочах є також досить виразними, але через невеликий проміжок часу фруктовий чи овочевий сік заповнює Експертиза слідів зубів заглиблення, утворені укусом і сліди втра­чають свою виразність. На тілі живої людини сліди зубів вкрива­ються тонкою кірочкою запеченої крові. Якщо укус на тілі людини утворився після її смерті, ранки від зубів залишаються відкрити­ми і повністю співпадають з формою зубів того, хто вкусив.

Дослідження слідів зубів на тілі людини, а у багатьох випад­ках — і на інших об'єктах вже давно проводиться експертами бю­ро судово-медичної експертизи. Це обумовлено тим, що співро­бітники даних установ, маючи медичну освіту і спеціальну під­готовку в галузі криміналістичних методів дослідження речових доказів, можуть найбільш повно оцінити специфіку зубного апа­рату конкретної людини Експертиза слідів зубів, механізм утворення слідів зубів на її тілі. Що стосується слідів зубів на неживих об'єктах, то їх до­слідження певний час тому без вагомої наукової аргументації во­льовим рішенням були передані до установ судової медицини. Водночас такі експертизи предметно належать до сфери кри­міналістики (трасології, слідознавства) або за певних умов — до науково-експертних інтересів криміналістів і стоматологів ком­плексно. Тому для одержання оптимальних результатів дослі­дження таких слідів зубів доцільно було б здійснювати їх експер­тизу фахівцями у галузі криміналістики або криміналістики і сто­матології. Процесуальних перешкод для такого вирішення питан­ня не існує.


Розрізняють два види слідів зубів Експертиза слідів зубів: статичні (надкус) і динаміч­ні (сліди, які виникають за повного відділення частини об'єкта ріжучими кромками зубів верхньої і нижньої щелеп — відкус).

У статичних слідах відображаються форма щелепної дуги, роз­міщення й взаєморозташування в ній зубів, будова робочої по­верхні коронок зубів (наприклад, різці залишають лінійні, трохи вигнуті назовні, вдавлені сліди; ікла — ромбовидні вдавлені сліди; малі кутові — два вдавлених сліди від горбочків ріжучої по­верхні, розташованих один позаду другого; великі кутні — вдав­лений слід у вигляді квадрата або трапеції з відбитками 4—5 гор­бочків зуба).

У динамічних слідах, які утворюються різцями, відображають­ся трасологічні особливості їх ріжучої кромки.

За слідами Експертиза слідів зубів зубів можна встановити конкретну людину, яка їх залишила, а також визначити деякі фактичні обставини того, що відбулося, тобто вирішити ідентифікаційні та неідентифікащйні завдання.

До першої групи належать такі питання:1) Чи залишено сліди зубами людини?

2) Чи залишені вони зубним апаратом певної особи?

3) Якими конкретно зубами залишено дані сліди?

4) Які особливості будови зубного апарату (щелеп, зубів) люди­
ни, яка залишила сліди зубів?

5) Чи залишені сліди зубами однієї і тієї самої особи або різних
осіб?

6) Чи залишені сліди зуба­
ми-протезами, поданими на
експертизу?

7) Чи залишені сліди мета­
левими коронками?

8) 3 якого металу виготовле­
ні коронки, що залишили слід
укусу?

9) Як розташовувались ко­
ронки Експертиза слідів зубів в роті особи, яка зроби­
ла укус?

В

До другої групи можуть бу­ти віднесені такі питання:

Рис. 22. а. Сліди зубів на шоколаді з місця вбивства. 6. Експериментальні сліди зубів підозрюваного, в. Фотосу-міщення слідів а, б, яке незаперечне до­зволяє ідентифікувати особу підозрюваного.

1) Який механізм утворення
слідів зубів?

2) Яким у момент укусу було
взаємне розташування потер­
пілого і особи, яка зробила
укус?Розділ 2


ОКРЕМІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

Як видно зі змісту вирішуваних завдань, найкращим варіан­том тут виглядає комплексна трасолого-стоматологічна експер­тиза.

Серед класифікаційних ознак зубів виокремлюються: анато­мічні (форма і радіус зубних дуг, кількість зубів і відстані між ни­ми, форма і Експертиза слідів зубів розмір зубної коронки, рельєф жувальної поверхні коронки тощо); ознаки аномалії зубів (аномалії форми зубного ря­ду, розташування, розмірів, чергування зубів, відстаней між ни­ми); ознаки, що є наслідком захворювань, зносу, лікування зубів (стертості, переломи коронок, пломби, протези тощо).

Найбільш цінними для позитивного категоричного висновку є збіг в ознаках аномалії зубів і збіг у набутих ознаках (дві остан­ні групи). Істотні відмінності дають підставу для категоричного негативного висновку.

Експериментальні зразки слідів зубів необхідно відбирати ви­ключно за участі спеціаліста — стоматолога або зубного техніка.


documentaxxqsub.html
documentaxxraej.html
documentaxxrhor.html
documentaxxroyz.html
documentaxxrwjh.html
Документ Експертиза слідів зубів